FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS


Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft.)

az alábbi módon tesz eleget a fogyasztó és az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. között létrejövő szerződés vonatkozásában, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének

a) A szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Ön vagy fogyasztó(k)) az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. székhelyén, illetve a www.gazdabolt.hu elnevezésű Weblapon, közvetlenül az adott termékre kattintva, az adott termékre vonatkozó leírásból tájékozódhat.

b) Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. teljes cégneve: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

c) Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. székhelyének postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. telefonszáma: (+36) 20 967 4211

Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. elektronikus levelezési címe: info@gazdabolt.hu

Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. a saját nevében jár el.

d) Ön az esetleges panaszait az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. szám alatti címére címezheti.

e) Ön az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. részére járó, a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, illetve annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről, vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, a www.gazdabolt.hu elnevezésű Weblapon, egyrészt közvetlenül az adott termékre kattintva, másrészt a https://www.gazdabolt.hu/aszf tájékozódhat.

f) Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. határozatlan időre szóló, vagy előfizetést magában foglaló szerződést nem alkalmaz.

g) Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. által a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (pl.: telefon, telefax, e-mail) használatának díjáért emelt díjat, Ön nem kell fizessen.

h) Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft., az Ön és az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. között létrejött szerződés teljesítési feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint az esetleges panaszkezelés módjáról, az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételekben nyújt részletes tájékoztatást.

i) Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ön jogosult póthatáridő tűzése nélkül elállni a szerződéstől, ha az adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a szerződés megkötése előtt tájékoztatta az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZAT annak alapvető fontosságáról, és e tájékoztatás szerint a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. szám alatti címre, vagy elektronikus úton küldött levél útján az info@gazdabolt.hu címre. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Címzett:

Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), hogy gyakorlom(gyakoroljuk) elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (a szerződés tárgyául szolgáló termék/ek megjelölése)

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Ön internetes oldalunkon (www.gazdabolt.hu) is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül elküldi. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogot a fenti szabályoknak megfelelően gyakorolta.

j) Amennyiben Ön gyakorolja az Önt megillető elállási, vagy felmondási jogát, a termék visszaküldésének költségét Önnek kell viselnie, ugyanis az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. nem vállalja e költség viselését. Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. tájékoztatja továbbá Önt, hogy az Önt megillető elállási, vagy felmondási joga gyakorlása esetén, a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

k) Ha Ön a szerződést a teljesítés megkezdését követően felmondja, úgy az elszámolás során az Ön által fizetendő összeg a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kerül kiszámításra. Ha Ön bizonyítani tudja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

l) Ön nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; továbbá olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

m) Kellékszavatossági, termékszavatossági, és a jótállásra vonatkozó mintatájékoztató:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a … hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

            Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni, ha a közlés a hiba felismerésétől számított két hónapon belül történik, a bejelentést késedelem nélkül megtett bejelentésnek kell vélelmezni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben érvényesíthető?

Hibás teljesítés esetén.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági jogától, vagy a termékszavatossági igényétől függetlenül megilletik.

A jótállási feltételek az alábbiak:

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a Termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja.

Nem tartozik a jótállás körébe a Termék szakszerűtlen üzembe helyezésből, nem rendeltetésszerű használatából, a használati-kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő üzemeltetésből, helytelen tárolásból, kezelésből, rongálásból származó hiba, továbbá elemi kár, természeti csapás okozta hiba.

A Termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a Terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem feltétele a Termék felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a jelen jótállási jegyen meghatározott jótállási időtartam alatt a Termék első alkalommal történő javítása során az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ, vagy a Javítószolgálat részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Jótállásra köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ köteles a fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a Terméket az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék kicserélésére nincs lehetőség, az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ köteles a fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a Termék kijavításra a kijavítási igény INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ köteles a fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Terméket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ, vagy - a Javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a Javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

n) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások:

- az Eladó ügyfélszolgálata: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

- az Eladó ügyfélszolgálatának nyitva tartása: H-CS: 8.00 – 17.00; P: 8.00 – 16.00

o) Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft.-nél magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

p) r) Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. által alkalmazott jogügyleteket tekintve, tájékoztatási kötelezettsége a jelzett pontokban foglaltakra nem terjed ki.

s) Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. nem kéri letét, vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtását.

t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről

- az oldal működéséhez szükséges az Internetes cookie file-ok engedélyezése

- a jelszavak titkosítva kerülnek tárolásra

- adatbázis szerver jelszóval és tűzfallal védett felületen van

u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

- az oldal tartalma a korszerű asztali és mobil böngésző programok segítségével elérhető ( Firefox, Opera, Chrome, Explorer legfrissebb változatai)

v) Ön esetleges panaszával az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft.-hez fordulhat. Az ügyfélszolgálat címéről és nyitva tartásáról az n) pontban adott tájékoztatás az irányadó. Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. az Ön esetleges panaszait, kifogásait az Általános Szerződési Feltételek és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

w) Önt megilleti a békéltető testülethez fordulás lehetősége.

Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, vagy rövidített nevén: Pest Megyei Békéltető Testület.

A békéltető testület székhelyének postai címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

A békéltető testület levelezési címe: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81.

A békéltető testület telefonszáma: (+36-1) 269-0703

A békéltető testület elektronikus levelezési címe: pmbekelteto@pmkik.hu

A békéltető testület ügyfélfogadási ideje: keddtől – csütörtökig: 9.00 – 14.00 óráig